Публічна оферта
Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг
(На умовах публічної оферти)
м. Київ


Викладена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) фізичної особи-підприємця Поліщука Андрія Леонідовича, яка діє на підставі витягу з Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстрована 04.09.2006, номер запису про включення № 2 224 000 0000 035612, та іменованого надалі Виконавець, фізичній особі, фізичній особі-підприємцю та/або юридичній особі укласти цей договір про надання інформаційно-консультаційних послуг таке.
Ця оферта є публічною, її умови однакові для всіх споживачів. У разі прийняття викладених нижче умов особа, здійснюючи акцепт оферти методом, зазначеним у відповідному розділі оферти, стає Споживачем.
1. Терміни та визначення

1.1. Для цілей цього документа наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1.1.1. Оферта – це документ, розміщений у мережі Інтернет.
1.1.2. Акцепт оферти – повне та беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій, зазначених у розділі 11 оферти.
1.1.3. Споживач – дієздатна особа, яка має законне право вступати в договірні відносини та яка здійснила акцепт оферти. Якщо дії, зазначені в розділі 11 оферти, фактично здійснені іншою особою, вважається, що така особа діяла на користь Споживача.
1.1.4. Договір – відплатний договір між Споживачем та Виконавцем на надання послуг, який укладається шляхом акцепту оферти.
1.1.5. Вебінар – надання інформаційних послуг, яке здійснюється за допомогою віддаленого доступу через мережу Інтернет, що проходить у режимі реального часу. Вебінар може проводитись у формі відео або аудіотрансляції, обміну повідомленнями та в інших формах. Вебінар може передбачати можливість здійснення зворотного зв'язку з особою, яка надає інформаційні послуги.
1.1.6. Індивідуальне посилання – унікальне гіпертекстове посилання, яке дозволяє отримати доступ до продукту одноразово або обмежену кількість разів.
1.1.7. Інформаційний курс – сукупність інформаційних матеріалів (текстів, зображень, аудіозаписів, аудіовізуальних документів) в електронній чи паперовій формі та/або інші матеріали та можливості, передбачені продуктом.
1.1.8. Додаткові послуги – послуги, що не включені до конкретного інформаційного курсу, або визначені Виконавцем як додаткові: індивідуальне (у тому числі дистанційне) консультування Споживача тощо.
1.1.9. Продукт – об'єкт реалізації, що складається з інформаційного курсу та/або певної кількості вебінарів та/або особистих зустрічей з представниками Виконавця та/або масових заходів, зумовлених сторонами. Вартість продукту та конкретний перелік складових публікується на сайті.
1.1.10. Сайт – сукупність програмного та апаратного забезпечення, що забезпечує публікацію для загального огляду інформації в мережі Інтернет та доступної за унікальною інтернет-адресою. Може містити графічну, текстову, аудіо-, відео-, а також іншу інформацію, записану та читану за допомогою ЕОМ, доступ до якої забезпечується через мережу нішевих сайтів компанії.
1.1.11. Особистий кабінет – спеціалізований розділ сайту або ресурс, доступний після авторизації з використанням логіну та пароля Споживача, в якому міститься інформація Споживача (дані Споживача, статистика тощо), матеріали вебінарів та інформаційних курсів Споживача, механізми віддаленої взаємодії сторін у рамках договору та управління містка.
1.2. В оферті можуть бути використані терміни, які не визначені в п. 1.1 оферти. У цьому випадку тлумачення такого терміна провадиться відповідно до тексту оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті оферти слід керуватися тлумаченням терміну, визначеним насамперед законодавством України, у другу чергу – на сайті сервісу, потім – сформованим (загальновживаним значенням) у мережі Інтернет.

2. Предмет договору

2.1. За умовами цього договору Виконавець зобов'язується надавати інформаційно-консультаційні послуги у порядку та на умовах, передбачених цим Договором, а також інші (додаткові) послуги за бажанням Споживача у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
2.2. Споживач відповідно до умов даного Договору здійснює оплату послуг Виконавця.
2.3. Цей Договір має характер публічної оферти і має належну юридичну силу.

3. Умови надання послуг

3.1. Послугами, що надаються Виконавцем, залежно від вибору продукту, вважається:
3.1.1. надання інформаційних послуг шляхом надання доступу до вебінарів;
3.1.2. надання інформаційних послуг шляхом передачі Споживачу інформаційного курсу в електронному вигляді;
3.1.3. індивідуальні онлайн- чи офлайн-зустрічі представників Виконавця зі Споживачем, участь у масових заходах, організованих Виконавцем;
3.1.4. консультації (відповіді на повідомлення електронною поштою, в особистому кабінеті, через Skype) особистого куратора або куратора групи, закріпленого менеджера.
3.2. У рамках цього договору надання доступу до вебінару здійснюється на таких умовах.
3.2.1. Вебінар проводиться Виконавцем у дату та час, вказані на сайті, а також у повідомлення в особистому кабінеті та/або електронною поштою. Тривалість вебінару визначається Виконавцем. До проведення вебінару Виконавець має право залучати будь-яких осіб на власний розсуд. Споживач самостійно забезпечує себе обладнанням, необхідним для участі у вебінарі.
Технологічний майданчик для проведення вебінарів визначається Виконавцем самостійно.
3.2.2. Зміст вебінару визначається Виконавцем та має відповідати опису відповідного вебінару.
3.2.3. У разі пропуску вебінару, у тому числі частини вебінару з причин, що не залежать від Виконавця, Споживач не має права вимагати повторного проведення вебінару.
Запис вебінару може бути наданий Споживачу за його бажанням. При цьому інформаційні послуги вважаються наданими належним чином.
3.2.4. Виконавець має право призупинити надання послуг у разі некоректної поведінки Споживача, що заважає проведенню вебінару. Вартість вебінару, під час якого надання послуг було припинено через причини, зазначені в цьому пункті, не відшкодовується.
3.2.5. Якщо це передбачено продуктом, Виконавець може надавати Споживачу доступ до запису вебінару.
3.3. У межах цього Договору передача інформаційного курсу здійснюється згідно з наступними умовами.
3.3.1. Передача інформаційного курсу здійснюється протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту укладення Договору будь-яким із наступних способів:
3.3.1.1. надання доступу до інформаційного курсу через індивідуальне посилання для звантаження;
3.3.1.2. надання доступу до інформаційного курсу через особистий кабінет Споживача.
3.3.2. Для отримання інформаційного курсу, відповідно до пункту 3.3.1.1 Договору, Споживачу надсилається електронний лист з індивідуальним посиланням на електронну пошту, вказану Споживачем під час реєстрації на сайті. Споживач переходить по індивідуальному посиланню, після чого може здійснити завантаження інформаційного курсу. Інформаційний курс вважається переданим, а зобов'язання Виконавця виконаними з моменту відправки Виконавцем електронного листа, що містить інформаційний курс, за адресою, вказаною Споживачем.
3.3.3. Якщо передача інформаційного курсу здійснюється у порядку, передбаченому пунктом 3.3.1.2 Договору, доступ до інформаційного курсу здійснюється в особистому кабінеті Споживача. З моменту розміщення в особистому кабінеті можливості доступу до інформаційного курсу зобов'язання Виконавця вважаються виконаними, а доступ до інформаційного курсу наданий у повному обсязі.
3.3.4. Споживач самостійно забезпечує себе обладнанням та технічними можливостями, необхідними для перегляду, завантаження та використання інформаційного курсу.
3.3.5. Зміст інформаційного курсу визначається Виконавцем та має відповідати опису інформаційного курсу на сайті.
3.4. В рамках цього Договору індивідуальні онлайн- або офлайн-зустрічі представників Виконавця зі Споживачем, участь у масових заходах, організованих Виконавцем, здійснюється на наступних умовах.
3.4.1. Усі зустрічі та масові заходи проводяться Виконавцем у дату та час, зазначені на сайті, а також у повідомленні, надісланому електронною поштою. При цьому, якщо інформація, вказана на сайті, відрізняється від інформації, зазначеної в повідомленні, Споживач зобов'язаний керуватися інформацією, зазначеною в повідомленні. Тривалість зустрічей та заходів визначається Виконавцем. До проведення зустрічей та/або заходів Виконавець має право залучати будь-яких осіб на свій розсуд.
3.4.2. Зміст зустрічей та заходів визначається Виконавцем та має відповідати опису, представленому на сайті. Споживач не має права давати будь-які вказівки щодо змісту масового заходу. Споживач має право висловлювати власні побажання щодо змісту індивідуальних онлайн- та офлайн-зустрічей. Виконавець має право змінити зміст індивідуальної зустрічі з урахуванням побажань споживачів, якщо це передбачено продуктом.
3.4.3. У разі пропуску Споживачем зустрічі та/або заходи, у тому числі їхньої частини з причин, що не залежать від Виконавця, Споживач не має права вимагати повторного проведення або доведення до його відома інформації, що була подана на заході, в іншій формі. При цьому інформаційні послуги вважаються наданими належним чином.
3.4.4. Виконавець в односторонньому порядку має право змінювати, перерозподіляти та розформовувати групи тренерів, спільні чати учасників та інші чати, передбачені програмою навчання, а також змінювати день тижня та час проведення онлайн-практик. Про те, що будуть проводитись якісь зміни, Споживача буде повідомлено заздалегідь засобами комунікаціями, передбаченими продуктом.

4. Конфіденційність

4.1. Метою цього розділу є захист інформації, яку сторони надають (розкривають) одна одній в ході співробітництва за Договором.
4.2. Сторони погоджуються вважати весь обсяг інформації, наданої одна одній у рамках цього Договору або у зв'язку з означеною в ньому метою, конфіденційною інформацією (а в межах, що допускаються чинним законодавством – комерційною таємницею), якщо виходячи з Договору, прямо не зазначене інше.
4.3. Кожна сторона, яка отримує конфіденційну інформацію (далі – сторона, що отримує) від іншої сторони, не має права повідомляти конфіденційну інформацію будь-кому без прямого на те дозволу іншої сторони і повинна вживати всіх можливих заходів для захисту конфіденційної інформації, включаючи, зокрема, всі заходи, які вона приймає для захисту своєї конфіденційної інформації / комерційної таємниці.
4.4. Сторона зобов'язується використовувати розкриту конфіденційну інформацію виключно для реалізації цього Договору.
4.5. Сторона зобов'язується обмежити перелік осіб, які мають доступ до конфіденційної інформації, виключно своїми співробітниками або співробітниками своїх контрагентів, що безпосередньо беруть участь у виконанні Договору, з якими є аналогічна угода про конфіденційність.
4.6. Зобов'язання, викладені у цьому розділі Договору, не поширюються на такі відомості:
4.6.1. відомості, які є або стають загальновідомими не з вини сторони, що одержала дані відомості від іншої сторони Договору, що має бути підтверджено відповідними доказами;
4.6.2. відомості, отримані сторонами від третіх осіб без зобов'язання про збереження конфіденційності;
4.6.3. відомості, самостійно розроблені стороною;
4.6.4. відомості, розкриття яких необхідне відповідно до вимог законодавства чи органів, які мають відповідні повноваження. Ці відомості можуть бути надані лише на адресу органів, які мають відповідні повноваження, у порядку, передбаченому чинним законодавством.
4.7. Не є розголошенням надання конфіденційної інформації третім особам за наявності письмової згоди сторони, яка надала конфіденційну інформацію щодо її розкриття.
4.8. За кожне порушення зобов'язань про нерозголошення конфіденційної інформації, передбачених цим Договором, сторона, яка здійснила подібне порушення, зобов'язана відшкодувати іншій стороні прямі збитки, які вона зазнала у зв'язку з цим порушенням.
4.9. Зобов'язання, встановлені цим Договором щодо охорони конфіденційної інформації, дійсні протягом усього терміну дії Договору.
4.10. Виконавець має повний доступ до контенту Споживача (файлів, текстів тощо), баз даних та будь-якої іншої інформації Споживача, розміщеної в особистому кабінеті. Вся ця інформація прирівнюється до конфіденційної інформації, переданої від Споживача Виконавцю, та підлягає захисту відповідно до умов цього Договору.
4.11. Створення та зберігання резервних копій даних Споживача не є порушенням конфіденційності інформації Споживача.

5. Права та обов'язки Виконавця

5.1. Виконавець зобов'язується:
5.1.1. Надавати послуги відповідно до умов Договору та обраного споживачем продукту.
5.1.2. Повідомляти про всі технічні та профілактичні роботи, про зміни способів доступу до ресурсів, їхніх адрес тощо – на сайті або шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, вказаної споживачем для зв'язку.
5.2. Виконавець має право:
5.2.1. В односторонньому порядку змінити терміни виконання зобов'язань за цим Договором або повністю відмовитися від надання послуг у разі порушення Споживачем умов цього Договору про строки оплати послуг або інших зобов'язань за цим Договором.
5.2.2. Організовувати контроль за термінами та якістю виконання домашніх завдань Споживача.
5.2.3. Для виконання зобов'язань за цим Договором, самостійно та на свій розсуд залучати третіх осіб та вступати з ними у договірні відносини, без погодження зі Споживачем. При цьому Виконавець залишається відповідальним перед Споживачем за дії або бездіяльність третіх осіб, які залучені Виконавцем до виконання умов цього Договору.
5.2.4. Здійснювати контроль за змістом та належністю повідомлень Споживача у спільнотах у мережі Інтернет та форумах Виконавця, застосовувати санкції та інші заходи щодо контролю за повідомленнями та темами.
5.2.5. Позбавляти права писати повідомлення, позбавити учасника права на публікацію повідомлень або забороняти участь у спільнотах/форумі (бан).
5.2.6. Змінювати на свій розсуд дату та час проведення масових заходів та зустрічей за умови попередження про це Споживача не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати проведення заходу/зустрічі.
5.3. Виконавець залишає за собою право негайно призупинити надання Послуг та/або розірвати Договір у безумовному порядку (без повернення сплачених коштів) у таких випадках:
5.3.1. Неотримання від Споживача платежу у повному обсязі вартості відповідних послуг у належний термін.
5.3.2. Якщо Виконавець вважає, що будь-які дії та/або бездіяльність Споживача завдають або можуть завдати шкоди Виконавцю (у тому числі принижують його честь, гідність та ділову репутацію та/або перешкоджають нормальній роботі інших Споживачів), або нормальному функціонуванню сайту.
5.3.4. При розміщенні Споживачем інформації, яка принижує честь та гідність інших людей, що суперечить чинному законодавству України чи міжнародним нормам, еротичного та порнографічного характеру, а також інформації, програмного забезпечення чи інших матеріалів, що повністю або частково захищені авторськими або суміжними правами (без згоди власника таких прав), які містять у собі комп'ютерні віруси чи інші компоненти. Споживач розуміє, що через відсутність встановлених законодавством методик визначення того, чи є конкретне зображення таким, що суперечить нормам чинного законодавства України або міжнародного законодавства, Виконавець залишає за собою право такого визначення.
5.3.5. За рішенням уповноваженого державного органу відповідно до чинного законодавства України.
5.3.6. При встановленні фактів, включаючи, але не обмежуючись, масових розсилок Споживачем рекламних листів, спаму через будь-які засоби Інтернету, поширення інформації, що дискредитує Виконавця. Споживач погоджується, що у зв'язку з відсутністю методики оцінки інформації, як такої, що дискредитує або принижує честь, гідність та шкодить діловій репутації, оцінка змісту інформації здійснюватиметься на розсуд Виконавця.
5.3.7. У разі якщо Споживач з моменту направлення Виконавцем повідомлення електронною поштою про зупинення надання послуг протягом 5 (п'яти) днів не зв'яжеться з Виконавцем та не усуне порушення, що призвели до припинення надання послуг.
5.3.8. У разі настання обставин, встановлених у розділі 16 «Форс-мажор», пункт 16.1.

6. Права та обов'язки Споживача

6.1. Споживач зобов'язується:
6.1.1. Суворо виконувати умови Договору.
6.1.2. Надати Виконавцю інформацію про бажаний рівень здобуття знань.
6.1.3. При отриманні послуг дотримуватись правил, встановлених Виконавцем.
6.1.4. Приймати від Виконавця послуги, які надаються відповідно до цього Договору.
6.1.5. Оплачувати послуги на умовах та у порядку, зазначеному в розділі 7 цього Договору.
6.1.6. Виконувати рекомендації та завдання, які дає Виконавець та/або особистий куратор.
6.1.7. Виконувати всі домашні завдання, які надає Виконавець самостійно, у встановлений термін та у повному обсязі.
6.1.8. Не розголошувати інформацію про вартість послуг Виконавця та іншу інформацію, що відповідно до умов цього Договору визнана сторонами конфіденційною.
6.1.9. У триденний термін письмово повідомляти Виконавця про зміну особистої інформації (номери телефону, адреси електронної пошти тощо). В іншому випадку Виконавець не несе відповідальності за неотримання Споживачем інформації про будь-які зміни у процесі надання послуг. Обмін інформацією здійснюється за допомогою засобів зв'язку, визначених у Договорі.
6.1.10. Не завдавати шкоди програмній оболонці, технічним та програмним засобам Виконавця та третіх осіб.
6.1.11. Періодично відвідувати сайт для ознайомлення з офіційною інформацією Виконавця, що стосується надання послуг, а також регулює відносини Виконавця.
6.1.12. Зберігати конфіденційність облікових даних, наданих Виконавцем.
6.1.13. Не вчиняти інші дії, які не передбачені Договором, що містять склад кримінального чи адміністративного правопорушення, або порушують права та законні інтереси Виконавця або третіх осіб.
6.2. Споживач має право:
6.2.1. Вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до цього Договору.6.2.2. Змінювати вибраний продукт на будь-який інший, більший за обсягом та вартістю, доступний у списку продуктів. Виконавець вносить зміни після отримання та погодження письмової заяви від Споживача, яка має бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з оголошеною цінністю та описом вкладення. Зміна продукту на менший за обсягом чи вартістю не дозволяється.
6.2.3. Призупинити або припинити одержання послуги у будь-який час з дотриманням усіх встановлених Договором вимог.
6.2.4. Брати участь у дискусіях, обговореннях, висловлювати свою думку з питань, порушених у суспільстві/форумі.
6.2.5. Використовувати всі функції особистого кабінету для отримання необхідної інформації, створення повідомлень тощо.
6.2.6. Звертатися до особистого куратора та/або інших представників Виконавця з питань, що виникають у ході надання послуг, отримання роз'яснень раніше наданих консультацій та/або відповідей.
6.2.7. Звертатися до представника Виконавця з питань, що не стосуються надання послуг за цим Договором, а саме – технічних, організаційних питань тощо.
6.2.8. Відмовитись від замовлених послуг, у строк та у разі, якщо це передбачено умовами продукту, письмово повідомивши Виконавця.
6.2.9. Знати, чому застосовані санкції, у порядку контролю над змістом повідомлень і темами.
6.2.10. Надіслати Виконавцю обґрунтовану скаргу (апеляцію) у разі незгоди із застосованою санкцією у порядку контролю за змістом повідомлень та темами приватних повідомлень.
7. Вартість послуг та порядок розрахунків

7.1. Вартість, обсяг та порядок надання послуг визначається залежно від обраного споживачем продукту зі списку, опублікованого у відповідному розділі сайту сервісу на умовах цього Договору.
7.2. Усі послуги надаються на основі 100 % передоплати.
7.3. Вартість послуг та їхня оплата здійснюється Споживачем у національній валюті України (гривня).
7.4. У вартість послуг не включено ПДВ.
7.5. У рамках Договору приймається оплата послуг будь-яким зручним для Споживача способом, не забороненим чинним законодавством України.
7.6. Вибір та використання способу/форми оплати здійснюється Споживачем на власний розсуд та без передбаченої відповідальності Виконавця. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраного Споживачем способу/форми оплати виходять за рамки оферти та Договору та регулюються угодами (договорами) між Споживачем та відповідними організаціями.
7.7. Прийом-передача наданих послуг здійснюється після надання послуг за цим Договором без обов'язкового підписання сторонами акту приймання-передачі наданих послуг. У такому разі про прийняття Споживачем у повному обсязі за якістю та кількістю послуг, що надаються Виконавцем, свідчить відсутність станом на 01 число місяця, наступного за місяцем, у якому надавалися послуги, не врегульовані Сторонами, письмових скарг та зауважень щодо якості та кількості послуг, що надаються.
7.8. Виконавець може надати Споживачу, в тому числі на вимогу останнього, належним чином оформлений акт прийому-передачі наданих послуг. Зазначений акт може бути наданий після (i) завершення певного етапу/частини послуг та/або (ii) остаточного завершення виконання послуг, передбачених цим Договором.
7.9. Замовник протягом п'яти календарних днів з дня отримання відповідного акту зобов'язується розглянути його та у разі відсутності зауважень підписати та передати один екземпляр Виконавцю. Якщо протягом п'яти календарних днів з дня отримання актів замовник їх підпише або не надасть зауваження до такого акту в письмовій формі, послуги вважаються належним чином виконаними Виконавцем, прийнятими Замовником у повному обсязі та без зауважень.

8. Гарантії

8.1. Послуги надаються Виконавцем «як є» і в тому вигляді, в якому вони доступні на момент надання, при цьому жодних гарантій, прямих або непрямих, не надається (включаючи, але не обмежуючись, гарантіями щодо використання послуг у конкретних цілях Споживача).
8.2. Виконавець надає Споживачу можливість отримання консультацій електронною поштою, телефоном або з використанням інших методів комунікацій відповідно до умов його продукту.
8.3. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з наданням послуг, і не включає питання щодо налаштування або діагностики персонального комп'ютера та програмного забезпечення Споживача або навчання навичок роботи на комп'ютері або в мережі Інтернет.
8.4. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті оферти, Виконавець не надає жодних інших прямих чи непрямих гарантій за Договором та прямо відмовляється від будь-яких гарантій чи умов для порушення прав та відповідності послуг конкретним цілям Споживача.
8.5. У разі надсилання належної вимоги Споживачем протягом 14 календарних днів, наступних за датою старту оплаченого курсу, Виконавець гарантує повернення коштів, сплачених за продукт у повному обсязі, за умови перегляду Споживачем не більше 3 (трьох) уроків програми навчання. Вимога вважається належною, якщо вона зроблена у письмовій формі та направлена Виконавцю на електронну адресу: mail@liftface.pro.
8.6. Виконавець здійснює повернення коштів протягом 20 календарних днів з моменту схвалення вимог, зазначених у пункті 8.5. Терміни повернення коштів залежать від методи оплати. Кошти повертаються на рахунок, з якого було здійснено оплату.

9. Право інтелектуальної власності
9.1. Усі аудіовізуальні твори та інші матеріали, що використовуються для надання послуг Виконавцем, є об'єктами інтелектуальної власності, і на них поширюється правова охорона, передбачена чинним законодавством у сфері інтелектуальної власності.
9.2. За цим договором Виконавець надає Споживачу право використання об'єктів права інтелектуальної власності Виконавця у межах наданих Споживачу послуг.
9.3. Сторони погоджуються, що правова охорона поширюється на форму вираження твору та не поширюється на ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.
9.4. Передача прав, зазначених у розділі 9 цього Договору, не тягне за собою передачі або відчуження будь-яких інших прав Виконавця, прямо не зазначених у цьому Договорі, не надає Споживачу права на відтворення, розповсюдження, оприлюднення, виготовлення будь-яких копій (включаючи технічні та резервні копії).
9.5. Будь-яка оплата за передачу прав, передбачених цим Договором, не передбачена.
9.6. Споживач може використовувати об'єкти інтелектуальної власності Виконавця лише у межах тих прав та тими способами, що передбачені цим Договором.
9.7. Споживач зобов'язаний не розголошувати і не передавати ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, розроблені Виконавцем у відносинах з будь-якими третіми особами з метою отримання прибутку від такого розголошення. У разі порушення гарантій, зазначених у цьому пункті, Споживач зобов'язаний відшкодувати Виконавцю всі заподіяні таким порушенням прямі та непрямі збитки (включаючи втрачену вигоду) протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту надсилання вимоги Виконавцем. Вимога вважається відправленою, якщо вона направлена Споживачу засобами зв'язку та за адресою, вказаною споживачем при реєстрації на сайті та/або у цьому Договорі.
9.8. Споживач підписанням цього Договору дає згоду на зйомку його та його зображення на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису за його участю під час створення телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів за умови дотримання вимог ст. 20 Закону України «Про рекламу», а також надає права на публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та інформаційних матеріалів, телевізійних та інших передач з його зображенням, відеозаписів за його участю будь-яким не забороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження терміну та способів публічного показу, відтворення та/або розповсюдження, у тому числі, але не обмежуючись, як реклами (у тому числі в мережі Інтернет, на телебаченні, в пресі, у зовнішній рекламі тощо) з виробничою, демонстративною, рекламною, популяризаційною та/або іншою метою.
Підписуючи цей Договір, Споживач дає згоду на використання та розповсюдження його імені та прізвища з коментарями, відповідей на запитання, точок зору будь-яким не забороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворення та розповсюдження його зображення та відеозапису за його участю.
9.9. Споживач цим гарантує, що він усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів з його зображенням та відео за його участю є безкоштовним, та відмовляється від будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, які здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.

10. Відповідальність сторін

10.1 За порушення умов Договору сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.
10.2. Виконавець не несе відповідальності перед Споживачем чи третьою особою за будь-які затримки та/або переривання доступу до сайту.
10.3. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності перед Споживачем або третьою особою за Договором:
10.3.1 за будь-які дії/бездіяльність, які є прямим чи непрямим результатом дій/бездіяльності Споживача та/або третіх осіб;
10.3.2. за будь-які заборгованості, непрямі збитки, втрачену вигоду, втрати та витрати (включаючи всі судові витрати, витрати на оплату послуг адвокатів та юристів, що виникли внаслідок судових, виконавчих процесів та рішень суду), які прямо чи опосередковано стосуються послуг Виконавця, незалежно від того, чи міг Виконавець передбачати можливість таких збитків чи ні;
10.3.3. за дії третіх осіб, які призвели до крадіжки тієї чи іншої інформації Споживача;
10.3.4. за проблеми, пов'язані з використанням Споживачем неліцензійного програмного та/або технічного забезпечення;
10.3.5. за некваліфіковані дії Споживача щодо використання послуг;
10.3.6. за цілісність, достовірність та наявність сайтів та даних Споживача на сервері Виконавця.
10.4. Споживач повністю відповідає за збереження отриманого від Виконавця, а також усіх додатково створених Споживачем логінів/паролів, призначених для доступу до особистого кабінету Споживача та за збитки, які можуть виникнути через їх несанкціоноване використання.
10.5. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно відбулося не з їхньої вини. Сторона вважається невинною, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
10.6. Споживач використовує отриману інформацію та консультації особисто з метою отримання прибутку від застосування у спосіб, не заборонений цим Договором. Виконавець не несе відповідальності за подальше використання/невикористання Споживачем отриманої інформації, наслідки її застосування.
10.7. У разі порушення п. 9.7 Договору, на вимогу Виконавця Споживач, крім відшкодування заподіяної шкоди (що включає, але не обмежується втраченою вигодою, прямими та непрямими збитками), додатково зобов'язується на вимогу Виконавця сплатити штраф у 20-кратному розмірі вартості сплаченого продукту за кожен порушення.

11. Акцепт оферти та укладання договору

11.1. Споживач проводить акцепт оферти шляхом добровільної передоплати послуг Виконавця, за якими укладається Договір оферти, з урахуванням умов розділу 7 цієї оферти.
11.2. Акцепт оферти Споживачем підтверджує, що Споживач:
11.2.1. повністю ознайомився з умовами оферти;
11.2.2. повністю розуміє предмет оферти та Договору;
11.2.3. повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору;
11.2.4. що він повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних, власником якої є Виконавець, з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за послуги Виконавця та виконання Виконавцем приписів законодавства України, а також про свої права, зазначені у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних»;
11.2.5. надає Виконавцю свою згоду на включення Виконавцем усіх добровільно наданих Споживачем персональних даних до бази персональних даних, власником якої є Виконавець, та опрацювання його персональних даних з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за послуги Виконавця, а також у зв'язку з виконанням Виконавцем приписів законодавства України.

12. Строк дії та зміна умов оферти

12.1. Оферта набирає чинності з моменту її публікації на сайті та діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.
12.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни до умов оферти та/або відкликати оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до оферти такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту оферти в мережі Інтернет на сайті сервісу, якщо інший термін набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

13. Строк дії та зміна договору

13.1. Акцепт оферти Споживачем зроблено згідно з розділом 11 оферти, створює Договір (стаття 642 Цивільного кодексу України, 179 Господарського кодексу України) на умовах оферти.
13.2. Договір укладається строком (i) на 1 (один) рік та автоматично продовжується на наступний рік, якщо жодна зі сторін не направить не менше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку дії Договору власні письмові заперечення проти такого продовження іншій стороні або (ii) до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором або (iii) до закінчення строку дії Продукту згідно з інформацією, вказаною на сайті.
13.3. Надання послуг починається з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця, якщо інше не передбачено Договором.
13.4. Дія Договору поширюється на весь час з моменту укладання та до моменту виконання сторонами своїх зобов'язань щодо нього.
13.5. З моменту укладення Договору всі попередні усні та письмові домовленості сторін, що стосуються предмета Договору, втрачають чинність.
13.6. Договір залишається чинним у разі зміни реквізитів сторін, зміни їхніх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись зміною власника, організаційно-правової форми тощо.

14. Розірвання договору

14.1. Цей Договір може бути достроково розірваний:
14.1.1. За взаємною згодою сторін.
14.1.2. В односторонньому порядку Виконавцем при невиконанні зобов'язань або порушенні умов Договору Споживачем, у тому числі якщо Споживач систематично (два і більше разів) не дотримується умов Договору, не вчасно або не в повному обсязі виконує домашні завдання, розповсюджує негатив у чаті навчання, ображає, обговорює політичні теми, розводить міжнаціональні ворожнечі, критикує, виявляє расизм у бік адміністрації, співробітників та інших учасників проекту, порушує правила програми, чату та умов комунікацій з іншими учасниками проекту, передає шкідливе програмне забезпечення шляхом використання загального чату (віруси, трояни, скрипти тощо), здійснює неузгоджене розміщення оголошень, статей, текстів, реклами будь-якої тематики, посилань на сторонні ресурси.
При виявленні вищеописаних порушень Виконавець має право в односторонньому порядку припинити співпрацю, доступ до програми навчання припинити, з чатів навчання видалити (забанити).
При цьому Виконавець має право вимагати від Споживача відшкодування заподіяної таким порушенням шкоди (збитків).
У такому випадку Договір вважається розірваним через десять календарних днів з моменту направлення повідомлення про припинення його дії Споживачеві.
14.1.3. В односторонньому порядку Споживачем, якщо Виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за Договором або виконує роботу настільки повільно, що закінчити її у визначений термін стає неможливим. У разі якщо значну частину обсягу послуги вже було виконано, Споживач має право розірвати Договір лише в частині послуги чи робіт, що залишилася.
14.1.4. За рішенням суду, внаслідок вимоги однієї із сторін, у разі суттєвого порушення Договору іншою стороною. Суттєвим у цьому випадку є таке порушення Договору, коли внаслідок заподіяної ним шкоди одна зі сторін значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала під час укладання Договору.
14.1.5. В інших випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України.
14.2. Одностороннє розірвання Договору у випадках, не передбачених цим Договором, не допускається.
14.3. При розірванні Договору з ініціативи Споживача невикористана частина авансу йому не повертається.
14.7. Зобов'язання сторін за Договором, які в силу своєї природи мають продовжувати діяти (включаючи зобов'язання щодо конфіденційності, проведення взаєморозрахунків, використання інформації, але не обмежуючись зазначеним), залишаються чинними після закінчення дії Договору.
14.8. Розірвання Договору не звільняє сторони від відповідальності за порушення умов Договору, що виникли протягом строку його дії.

15. Врегулювання суперечок

15.1. Сторони регулюватимуть шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності чи претензії, які можуть виникнути за цим Договором або у зв'язку з його виконанням.
15.2. Усі спірні питання розглядаються Виконавцем за наявності письмової заяви не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту виникнення спірної ситуації.
15.3. У разі якщо сторони не зможуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, такі спори та розбіжності підлягають вирішенню в суді за місцем знаходження Виконавця (Україна) згідно з чинним законодавством України.

16. Форс-мажор

16.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі дії обставин непереборної сили, про які сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачати. До таких обставин належать: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, грабежі, аварії у системі енергопостачання та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їхніх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього Договору, та їхнє виникнення юридично підтверджено.
16.2. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, негайно повідомляє про це іншій стороні.
16.3. Виконання цього Договору повністю або частково припиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває понад три місяці, то Договір вважається розірваним.

17. Інші умови


17.1. Договір, його укладання та виконання регулюється чинним законодавством України. Усі питання, які не врегульовані офертою або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до норм матеріального та процесуального права України.
17.2. Кожна сторона гарантує іншій стороні, що володіє необхідною дієздатністю і всіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення і виконання цього Договору відповідно до його умов.
17.3. Якщо одне або кілька положень оферти з будь-якої причини будуть визнані недійсними, такими, що не мають юридичної сили, то така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення оферти (Договору), які залишаються чинними.
17.4. Будь-які повідомлення за Договором можуть надсилатися однією стороною іншій стороні поштою з повідомленням про вручення або кур'єрською службою з підтвердженням доставки або будь-яким іншим способом, узгодженим сторонами.
17.5. Не вступаючи у суперечність з умовами оферти, Споживач та Виконавець мають право у будь-який час оформити Договір про надання послуг у формі письмового двостороннього документа.
17.6. Питання створення та охорони всіх прав та об'єктів інтелектуальної власності, які були використані при виконанні умов цього Договору, вирішується Виконавцем самостійно.
17.7. Виконавець може надати Споживачу переклад цієї оферти з української на інші мови, однак у разі невідповідності між умовами оферти українською мовою та її перекладом, переважну силу має виключно версія оферти українською мовою.

18. Місцезнаходження та реквізити сторін

ФОП ПОЛІЩУК АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Адреса місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 143, кв. 52
Р/р 26005053001896 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711
Поліщук О. Л.